ഒഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഗ്രാമീണ റോഡുകള്‍ക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും മുന്‍ഗണന

താനൂര്‍ : ഒഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2012-13 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 144825500 രൂപ വരവും 128910000 രൂപ ചെലവും കണക്കാക്കുന്ന 15915500 രൂപയുടെ മിച്ച ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഗ്രാമീണ റോഡുകള്‍ക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ജലസംരക്ഷണത്തിനും ആണ് ബഡ്ജറ്റില്‍ മുന്‍ഗണന. ഗ്രാമീണ റോഡുകള്‍ക്ക് 80 ലക്ഷം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി 5 ലക്ഷം, കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്, ഉപരിതല ജലസംരക്ഷണം, ജല സംഭരണികളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവക്കായി 15 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്‍ ഷക്കീല ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് നൂഹ് കരിങ്കപ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Previous Post Next Post